Tag Archives: linh kiện

Thành phần không lý tưởng của linh kiện

Một tụ điện chưa điện cảm và điện trở nối tiếp tương đương Cuộn cảm [...]

Khoảng cách linh kiện trên PCB

Đơn vị: mil https://aurapcb.com/blogs/pcb-cad-parts-placement-guidelines/