Tag Archives: nảy đất

Làm thế nào để giảm thiểu Ground Bounce trên PCB

Ground bounce là một nguồn gây ra nhiễu trong một  PCB. Điều quan trọng là phải [...]