Tag Archives: tụ bypass

Tụ bypass và decoupling trong thiết kế PCB

Tụ bypass và Tụ decoupling Tụ điện là một trong những linh kiện thụ động được sử [...]

Tài liệu sự khác nhau giữa tụ Decoupling và Bypass

Tác giả: Mahmoud Gamal PCB Designer,Hardware Design Engineer at El-Araby Group