Tag Archives: ESP32

PCB ra chân của các module Wifi Bluetooth

CHIA SẺ FILE PCB RA CHÂN CÁC MODULE WIFI & BLUETOOTH Hi xin chào mọi [...]

PCB của LOLIN32 ESP32 Thu phát wifi và Bluetooth

SHARE FILE PCB LoLin32 ESP32 Tải xuống DOWNLOAD hoặc HERE