Tag Archives: Fall time

Rise time và Fall time của tín hiệu

Thôn thường, với một tín hiệu lý tưởng thì việc chuyển đổi mức 0 – [...]