Rise time và Fall time của tín hiệu

Thôn thường, với một tín hiệu lý tưởng thì việc chuyển đổi mức 0 – 1 và 1 – 0 có dạng đường thẳng đứng. Tuy nhiên trên thực tế, tín hiệu sẽ có sườn lên và sườn xuống thoải.

Thời gian tăng (Rise time) thường được đo bằng thời gian trễ để tín hiệu di chuyển từ 10% biên độ tối đa đến 90% biên độ tối đa. Trong một số trường hợp, phép đo 20%/80% cũng sẽ được áp dụng. Thời gian giảm (Rise time) là khoảng thời gian trễ khi tín hiệu chuyển từ 90% xuống 10 % biên độ tối đa.

Băng thông của tín hiệu có thể được ước tính theo công thức: BW ≈ 0.35 / tR
Ví dụ một tín hiệu 1 nano giây sẽ có băng thông xấp xỉ 0.35 / (10–9 s) = 0.35 x 109 Hz = 350 MHz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *