Tag Archives: Ground Bounce

Làm thế nào để giảm thiểu Ground Bounce trên PCB

Ground bounce là một nguồn gây ra nhiễu trong một  PCB. Điều quan trọng là phải [...]

Ground Bounce và chuyển lớp tham chiếu

Bạn đã bao giờ rơi vào bẫy này? Trường hợp 1 (𝐓𝐨𝐩): Dòng điện quay [...]