Tag Archives: plane nguồn

Hạn chế khoảng trống plane trên PCB

Khoảng trống trên Ground Plane và plane nguồn khác sẽ gây ra cản trở đường [...]