Hạn chế khoảng trống plane trên PCB

Khoảng trống trên Ground Plane và plane nguồn khác sẽ gây ra cản trở đường trở về của tín hiệu, dẫn đến các vấn đề về EMI, phối hợp trở kháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *