Tag Archives: rung phím

Chống rung phím nhấn trên PCB

R1 = 1 kΩ tới 10 kΩ với VCC = 5 V Dạng sóng lý [...]