Chống rung phím nhấn trên PCB

R1 = 1 kΩ tới 10 kΩ với VCC = 5 V

Dạng sóng lý tưởng của tín hiệu từ một phím nhấn, không có nhiễu.

Dạng song trên thực tế có nhiều thời điểm tín hiệu nhấn trả về không chuyển mức một các dứt khoát do sự tiếp xúc cơ khí giữa tiếp điểm trên nút nhấn:

Một số mạch tiêu biểu khắc phục vấn đề rung phím nhấn:

Dạng sóng tín hiệu:

τ = (R1 + R2) ⋅ C1

ꞇ : Hằng số thời gian, đơn vị giây dùng để làm một khoảng thời gian debounce, chống rung phím.

R1, R2: Điện trở, đơn vị Ohm

C: diện dung, đơn vị Fara

Ví dụ tính toán:

Bounce time: 10 ms

R1: Để hạn dòng, lấy giá trị phổ biến 1 Kohm

R2: Chọn 10 Kohm đến 47 Kohm

Nguồn cấp: 5 VDC

Từ đó điện dung được tính theo công thức:

Solution 1 : R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ, C1 = 1 µF

Solution 2 : R1 = 1 kΩ, R2 = 47 kΩ, C1 = 220 nF

Theo đồ thị trên, điện áp Uout được tính theo công thức:

Nếu t = ꞇ thì Uout ≈ 63 % Uin. Theo ví dụ ở trên, Uout đạt 63 % (3.15 V) của VDC (5.0 V) sau 10 ms.

Mạch sau đây được thêm Diode để khiểm soát thời gian sạc, xả khác nhau.

Mạch sau đây được thêm schmitt trigger để tăng sự ổn định. Thời gian đáp ứng của mạch có thể phải phối hợp với thời gian lấy mẫu của vi điều khiển.

Mạch thêm các thành phần bảo vệ và lọc nhiếu sử dụng TVS diode và Ferrite Bead.

Tài liệu: Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *