Tag Archives: safety capacitor

Tụ điện an toàn Cx và Cy

Tụ điện an toàn là tụ điện không gây điện giật khi hỏng, trong đó [...]